امور ثبت احوال

تهیه و تنظیم کلیه ی فرم های مورد نیاز برای:
  • انجام کلیه امور ثبت ازدواج و طلاق شرعی(اسلامی) به صورت حضوری و غیابی(وکالتی) و صدور گواهی معتبر
  • ثبت ازدواج و طلاق بین زوج ایرانی و زوج ایرانی-خارجی
  • دریافت شناسنامه و یا تعویض شناسنامه قدیمی
  • دریافت المثنی برای شناسنامه مفقوده
  • ترجمه شناسنامه
  • کلیه ی امور مرب.ط به قبول فرزندخواندگی
  • دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
  • درخواست برای کارت ملی و یا صدور المثنی برای کارت مفقوده
  • ثبت فوت
  • هماهنگی برای ارسال و انتقال جنازه به ایران