امور گذرنامه

تهیه و تنظیم کلیه ی فرم های مورد نیاز برای:
  • دریافت گذرنامه جدید برای فرزند (یا فرزندان و همه اعضای خانواده), تجدید (تعویض) و تفکیک گذرنامه ی ایرانی در اسرع وقت.
  • مهر خروج برای مشمولین نظام وظیفه (سربازی)
  • دریافت گذرنامه المثنی (مفقوده)
  • دریافت گذرنامه برای پناهندگان و دارندگان خروج غیرمجاز از ایران