نظام وظیفه (سربازی)

تهیه و تنظیم کلیه ی فرم های مورد نیاز برای:
  • انجام کلیه ی امور مربوط به خرید و یا معافیت از سربازی
  • تعویض و صدور کارت هوشمند معافیت و پایان خدمت سربازی
  • دریافت المثنی برای کارت معافیت و پایان خدمت سربازی