امور اسناد

تهیه و تنظیم کلیه ی فرم های مورد نیاز برای:
  • تنظیم و تهیه ی انواع وکالت نامه, اقرارنامه, تصدیق امضاء, وصیت نامه, گواهی تجرد و عدم کسب درآمد و دریافت تاییدیه
  • تنظیم وکالت نامه ی اثبات نسب